به منظور تكميل چرخه درمان و ارائه خدمات پزشكي به مراجعين شهرستان، ساختماني به مساحت 844 مترمربع با چهار بخش عمومي، كودكان، داخلي و اعصاب و روان، داراي قسمت هاي مختلف شامل: راديولوژي، سونوگرافي و آزمايشگاه با صددرصد پيشرفت فيزيك ساختماني و حدود هشتاد درصد پيشرفت تجهيزاتي  راه اندازي و در حال فعالیت مي باشد.

1.jpg 

2.jpg